ISO 14001 Péče o životní prostředí

Systém environmentálního managementu (EMS) dle normy ISO 14001:2004

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

IVAR CS spol. s r.o. je obchodním a technickým zastoupením několika zahraničních firem se širokým sortimentem komponentů pro vytápění, vodu a plyn. Specializuje se na prodej armatur, rozvodných systémů, vodovodních baterií a čerpadel a na servis čerpadel DAB. Při realizaci zakázek i v denním provozu firmy jsou aplikovány výrobky a činnosti, které nejsou významně nebezpečné pro životní prostředí.

Hlavním cílem firmy IVAR CS spol. s r.o. v oblasti environmentu, je ekologické nakládání s odpady a omezení rizik znečištění životního prostředí při skladování, manipulaci chemických látek a přípravků a při montážních činnostech v servisu čerpadel. V rámci systému environmentálního managementu, zavedenému v souladu s normou ISO 14001:2004, je stejná pozornost věnována i dalším environmentálním aspektům činnosti firmy.

Vedení IVAR CS spol. s r.o. se touto politikou zavazuje:

 • dodržovat právníjiné požadavky na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a zajištění bezpečného pracovního prostředí;
 • udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu, zavedený podle normy ISO 14001:2004 a dokumentovaný v Příručce integrovaného systému managementu a navazujících organizačních směrnicích;
 • rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí;
 • řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí a dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali environmentální politiku společnosti;
 • vytvořit podmínky pro ekologické chování svých zaměstnanců;
 • řídit provoz servisu a skladování chemických látek a přípravků tak, aby dopady na životní prostředí byly pod kontrolou a co nejmenší;
 • prevencí rizik a znečišťování předcházet možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí;
 • provádět řádně plánovanou preventivní údržbu a minimalizovat tak negativní environmentální dopady spojené s provozem manipulačních a dopravních prostředků a technických zařízení;
 • každoročně stanovovat environmentální cíle k naplnění této politiky - splnění stanovených cílových hodnot pak kontrolovat v rámci pravidelného ročního přezkoumávání integrovaného systému managementu;
 • sdělovat tuto politiku všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou veřejnosti;
 • vyžadovat od smluvních partnerů respektování této environmentální politiky.

Vedení IVAR CS spol. s r.o. se zavazuje vytvářet podmínky a uvolňovat potřebné zdroje pro dodržování výše stanovených zásad environmentální politiky. Od zaměstnanců očekává plnou podporu tohoto závazku.

Dne 2. 10. 2006

Ing. Semir Boughattas
jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro dotazy veřejnosti: Eva Mejzrová, manažer IMS