ISO 9001 Péče o zákazníky

Certifikát Systému Managementu Kvality (QMS) dle normy ISO 9001:2008

Cílem firmy IVAR CS je poskytovat zákazníkům komplexní a profesionální služby v nejvyšší možné kvalitě. Naše úsilí podporuje systém řízení kvality zavedený dle standardu ISO 9001. Systém kvality byl poprvé úspěšně certifikován v roce 2000 a od té doby zavedený systém udržujeme a stále rozvíjíme.

Kvalita pro nás znamená stále zdokonalování měřitelných parametrů, jež poskytují zpětnou vazbu pro vedení společnosti. Zavedený systém kvality vyžaduje neustálé zhodnocování všech našich firemních procesů a hledání nových cest ke zdokonalování a přizpůsobování se požadavkům zákazníka. Nedílnou součástí procesu zlepšování kvality je aktivní spoluúčast všech našich zaměstnanců. Klademe důraz na to, aby byl IVAR tým profesionální a vyškolený, aby si každý zaměstnanec plně uvědomoval svůj podíl odpovědnosti na úspěchu celé firmy. Každý jednotlivec přispívá plněním svých úkolů k dosahování cílů společnosti IVAR CS.

POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti IVAR CS spol. s r.o. vyhlašuje tuto politiku kvality:

  • Vedení společnosti se zavazuje, že bude uplatňovat a trvale zlepšovat systém managementu kvality (QMS), zavedený podle normy ISO 9001:2008 a dokumentovaný v Příručce integrovaného systému managementu. Vedení se zavazuje poskytovat v rámci aktuální finanční situace všechny potřebné zdroje pro trvalé zlepšování procesů QMS;
  • Vedení společnosti bude usilovat o to, aby realizovaný systém managementu kvality byl plně zaměřen na udržování a zvyšování spokojenosti zákazníků. Naším hlavním cílem je důsledná a pružná orientace na zákazníka;
  • Společnost IVAR CS spol. s r.o. bude, stejně jako dosud, důsledně zabezpečovat plnění požadavků právních předpisů vztahujících se k podnikatelským činnostem;
  • Se svými dodavateli bude společnost IVAR CS spol. s r.o. jednat korektně a bude se stále snažit o zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů;
  • Vedení společnosti se zavazuje udržovat a zvyšovat úroveň podnikové kultury, která má motivující charakter a vede k úspěchu. Cílem vedení je vytvářet schopným lidem takové prostředí a podnikové klima, v němž by své schopnosti a znalosti uplatňovali a dále rozvíjeli;
  • Na základě této politiky kvality bude vedení stanovovat pro každý kalendářní rok cíle kvality. Platnost politiky kvality a splnění cílů kvality budou kontrolovány při pravidelném ročním přezkoumání integrovaného systému managementu;
  • Vedení společnosti se zavazuje, že bude udržovat integritu systému managementu kvality v případě, kdy jsou naplánovány a uplatněny změny tohoto systému.

Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců ztotožnění s principy uvedenými v Politice kvality, naplnění této filozofie v každodenní praxi, převzetí plné odpovědnosti za kvalitu vlastní práce, aktivní předcházení vzniku chyb a předkládání návrhů ke zlepšení funkčnosti systému.

Dne 1.6.2006

Ing. Semir Boughattas
jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro dotazy veřejnosti: Eva Mejzrová, manažer IMS