Systém rozvodů plynovodů ve vícevrstvém potrubí IVAR.ALPEX-GAS

Společnosti IVAR CS, jako výhradnímu zastoupení německého výrobce FRÄNKISCHE, pro Českou a Slovenskou republiku se potvrzuje, že se systém rozvodu plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS nejenom prosadil, ale každoročně získává stále větší podíl na trhu.
Systém rozvodů plynovodů ve vícevrstvém potrubí IVAR.ALPEX-GAS

1.10. 2021 to bude 12 let, co se po dlouhém úsilí při překonávaní legislativních překážek podařilo společnosti IVAR CS v úzkém spojení s ČSTZ prosadit v České republice nové progresivní řešení rozvodů plynu v budovách s pracovním přetlakem do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS.

To, co bylo v České republice ve fázi certifikace považováno za nové řešení rozvodů plynovodů, bylo již v mnoha zemích Evropské unie více jak 15 let běžnou praxí. Navzdory různým překážkám ukázal systém ALPEX-GAS v plné síle své přednosti a kvalitu, stal se nejenom životaschopným, ale především stále častěji využívaným alternativním řešením ke stávajícím tradičním systémům rozvodu plynu v budovách.

12 let úspěšné praxe moderního systému ALPEX-GAS v instalacích plynovodů

V průběhu 12 let se nám podařilo s certifikovaným a legislativně uznaným systémem ALPEX-GAS seznámit formou odborných školení více jak 3 500 osob z řad revizních techniků, odborných realizačních firem, projektantů a dalších zájemců. Skutečný počet osob, které projevily o uvedený systém zájem je výrazně vyšší, neboť mnoho se jich účastnilo základních školení se statutem informativní, která probíhala na úrovni regionálních spolupracujících obchodních partnerů. Počet zájemců překonal naše očekávání. Ukázalo se rovněž, že řada realizačních firem a revizních techniků nejde takzvaně s dobou, a s dostatečnou péčí nebo zájmem nevěnují pozornost novinkám a změnám v nových předpisech v oboru. Často pak setrvávají na původních a již překonaných řešeních rozvodů i použitých materiálech.

Systém ALPEX-GAS splňuje legislativní požadavky ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 704 03 a norem dotčených

Jen pro připomenutí, výchozím legislativním podkladem pro certifikaci tohoto systému byla vládní vyhláška č. 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. Normativním dokumentem, který specifikuje požadavky pro kvalitní a bezpečné instalace rozvodu plynu vícevrstvými trubkami ALPEX-GAS jsou TPG 704 03 a na ně navazující podrobně rozpracovaná Podniková Technická Norma PTN 704 05 ve své aktuální verzi. Tato norma zahrnuje i požadavky souvisejících norem a předpisů a tvoří tak komplexní podklad pro kvalifikovanou montáž, navrhování i provozování systému ALPEX-GAS pro plynovody s přetlakem zemního plynu, bioplynu a propanu v plynné fázi do 5,0 bar od hlavního uzávěru odběrného plynového zařízení až po místo připojení koncových zařízení pro spotřebu plynu spalováním.

Systém ALPEX-GAS byl certifikován jako systém, a pouze jako takový musí být používán s garancí bezpečnosti, provozní spolehlivosti a životnosti

Jednotlivé prvky systému jsou:

Nedílnou součástí je kromě znalostí všech souvisejících norem a předpisů i platné oprávnění rozsahu F pro domovní plynovody typ materiálu ocel a vlastnictví „Osvědčení” o absolvovaném odborném školení výrobce, které zájemci získávají s dobou platnosti 10 let. A není to jen vysoká odborná úroveň školení, vysoká technická úroveň systému ALPEX-GAS, ale i profesionální obchodní servis, kdy je celý systém v dostatečném objemu naskladněn a jeho využívání je podpořeno možností zapůjčení lisovacího zařízení a lisovacích čelistí s konturou B zdarma. Kvalitní lisovací zařízení, lisovací čelisti a pomůcky pro montáž jsou další nezbytnou podmínkou pro kvalitní instalaci a z toho plynoucí bezproblémové a bezpečné využívání celého systému. Z těchto důvodů je lisovací zařízení po každém zapůjčení k instalaci servisním oddělením společnosti IVAR CS kontrolováno, čištěno a pravidelně servisováno.

Systém je předurčen pro instalace plynovodů v zemi a skryté vedení v konstrukcích zdí a podlah

Certifikované realizační firmy oceňují především rychlost a doposud nepoznanou variabilitu instalací bez neopodstatněných omezení a překážek, jako je možnost vnějšího vedení plynu v zemi od HUP skrze obvodovou zeď bez nutnosti přechodu na ocelové potrubí. U vnitřního vedení plynovodu je to pak vedení v konstrukci podlah v trase nejkratší k místu připojení koncového zařízení pro spotřebu plynu spalováním, instalace v konstrukci zdí bez potřeby ocelového krytí a další možnosti. Využitím ohebnosti a tvarové stálosti vícevrstvých trubek ALPEX-GAS se významným způsobem eliminuje i množství spojů na trase plynovodu a snižují se náklady na instalaci.

Za ideálního stavu s připojením jednoho koncového zařízení pro spotřebu plynu spalováním, lze konstatovat, že celou trasu plynovodu lze realizovat pouze s dvěma spoji, a to s jedním lisovaným spojem pro připojení trubky ALPEX-GAS v HUP na plynoměr a druhým lisovaným spojem uvnitř objektu a připojením na koncovou fitinku, plynovou nástěnku IVAT.PTM 5760-GAS. Důležitým faktorem pro realizační firmu při rozhodování bývá i okamžitá dostupnost systémových komponentů systému ALPEX-GAS v obchodní síti a podrobná propracovanost jejich použití v realizační praxi daná PTN 704 05 ve své aktuální verzi. V posledním období je významně oceňována především vyšší produktivita práce, její čistota, flexibilita i nižší pořizovací náklady.

Originál s registrovanou ochrannou známkou ALPEX-GAS je pouze jeden, nepodceňujte proto bezpečnost plynovodu

Na druhou stranu nás znepokojuje, že na rostoucí zájem o instalace plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS a snahu využít dosaženou odbornou úroveň systému ALPEX-GAS, začínají reagovat někteří prodejci a dovozci ve snaze uplatnit na českém trhu „podobný“ produkt za každou cenu, ale bez uceleného systémového řešení problematiky domovních rozvodů plynu, a především bez patřičných legislativních podkladů, jako je například již zmíněná PTN 704 05. Co se obchodních zájmů týká, nemůže to již nikoho v konkurenčním prostředí tržního hospodářství ČR překvapit. Naši společnost však udivuje, že podobné signály máme i od některých odborných autorit v oboru plynových zařízení, že tyto obchodní snahy nejsou plnohodnotně podpořeny splněním ani základních atributů pro bezpečnou montáž a provoz takového domovního plynovodu. V praxi pak dochází k situacím, kdy zmínění dovozci a jejich prodejci nejsou schopni garantovat ani tu nejzákladnější dodávku produktů a realizační firmy jsou nuceny k nepřípustné kombinaci dvou systémů, ve většině případů se systémem ALPEX-GAS, což je nejenom pro nás, ale i pro legislativu zcela nepřijatelná situace. Mezi odbornou veřejností je ovšem většina těch, co používají zdravý rozum a uvědomují si rizika z takovéhoto postupu plynoucí.

Specifické dotazy nad rámec PTN 704 05 plynoucí z realizací systému ALPEX-GAS, s kterými se na nás, jako dodavatele systému obrací realizační firmy nebo projektanti, jsou zodpovědně a individuálně řešeny. V případě potřeby pak mohou být konzultovány s odbornou autoritou, tedy ČSTZ. Vždy se akceptuje především požadavek na maximální bezpečnost navrženého řešení, neboť ten je prioritní, a je zároveň předpokladem životaschopnosti všech nových systémů v konkurenčním prostředí.

Z pohledu investorů je oceňována technologie montáže, která upřednostňuje nebývale vysoké bezpečnostní standardy v používání nerozebíratelných lisovacích fitinků typu IVAR.PRESS-GAS nebo využití bezpečnostně - kontrolní funkce plynotěsné chráničky IVAR.KOT-GAS, která jednoduchým způsobem umožňuje kontinuální přehled o aktuálním stavu domovního plynovodu. Velmi pozitivně je vnímána možnost skrytého vedení plynovodu v konstrukcích, zejména podlahách a stěnách, což přispívá k estetické čistotě interiérů. Instalace bezpečnostních prvků rozvodu plynu např. protipožárních armatur FIREBAG® pod typovým označením IVAR.TASK, je-li to vzhledem k montážní situaci potřebné, je vnímáno jako nadstandardní opatření k ochraně zdraví osob a majetku.

Integrované tlakové zátky a bezúnikové technologie se stále častěji prosazují při instalacích plynovodů

Snahou společnosti IVAR CS je každoročně nabídnout trhu novinky v oblasti instalací, a to nejenom v oblasti rozvodů plynu. V posledním období jsou to především plynové armatury s integrovanou tlakovou zátkou, která umožňuje bezúnikovou technologií měření provozního přetlaku v rozvodu plynu a zkoušku těsnosti systému dle ČSN EN 1775:2008. Integrovanou tlakovou zátkou je umožněna rychlá instalace měřicího nástavce, připojení měřicího zařízení a významným způsobem je zjednodušen a zkrácen čas pro kontrolu těsnosti a měření provozního přetlaku v plynovodu.

Plynoinstalace realizované v systému ALPEX-GAS v moderních domech pro současnost i budoucnost, splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků v oblasti designu. Pro splnění těchto cílů jsou v nabídce inovativní plynové podomítkové rozdělovače a kulové uzávěry řady IVAR.K2, ideálně využitelné u skrytého (podomítkového) vedení domovního plynovodu. Použitelné jsou pro teploty od -20 °C do +60 °C, tlak 5 bar s teplotní odolností +650 °C po dobu 30 min, čímž splňují požadavky normy ČSN EN 1775:2008. Bezúnikovou technologii integrované tlakové zátky využívají i nové řady kulových uzávěrů IVAR.G24IVAR.G2S určené k instalaci v místě připojení plynovodu na plynoměrné zařízení. K demontáži tlakové zátky, montáži tlakového nástavce a připojení měřicího přístroje není třeba odborné způsobilosti k montáži a opravám dle vyhlášky 21/1979 Sb. v platném znění, neboť uvedená operace není spojena s únikem plynu.

time.jpg

Nové moderní technologie se stále častěji prosazují již ve fázi rozhodování o typu systému

Společnosti IVAR CS, jako výhradnímu zastoupení německého výrobce společnosti FRÄNKISCHE, pro Českou a Slovenskou republiku se potvrzuje, že se systém rozvodu plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS nejenom prosadil, ale každoročně získává stále větší podíl na trhu v oblasti domovních plynoinstalací. Uplynulých úspěšných 12 let potvrdilo, že pokrok a vývoj v oblasti instalací nelze zastavit a nové technologie se budou muset přijímat i v budoucnosti, to ovšem za předpokladu, že se bude jednat o produkty renomovaných výrobců, splňující všechny legislativní požadavky platné v místě a zemi instalace. V případě zájmu o uvedený systém nás kontaktujte na e-mailové adrese info@ivarcs.cz.

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Soubory

Související produkty

Související kategorie

Související články

Nová akce na modulární systém rozdělovačů IVAR.MODUSYS, platnost od 15. 8. 2022

Nová akce na modulární systém rozdělovačů IVAR.MODUSYS, platnost od 15. 8. 2022

Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

Nadprůtokové pojistky pro bezpečnost domovních a průmyslových plynovodů

Mísicí sestavy pro teplovodní podlahové vytápění a švédská tepelná čerpadla Thermia

Mísicí sestavy pro teplovodní podlahové vytápění a švédská tepelná čerpadla Thermia