Teplovodní podlahové vytápění IVARTRIO

Dnes se již prakticky nesetkáváme s dotazy ze strany investorů, co to je podlahové vytápění a na jakém principu funguje. Nicméně je dobré si základní fakta a parametry stručně připomenout. Společnost IVAR CS spol. s r.o. je dodavatelem kompletního…
Teplovodní podlahové vytápění IVARTRIO

Dnes se již prakticky nesetkáváme s dotazy ze strany investorů, co to je podlahové vytápění a na jakém principu funguje. Nicméně je dobré si základní fakta a parametry stručně připomenout.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. je dodavatelem kompletního systému teplovodního podlahového vytápění v rámci systému IVARTRIO, který mimo jiné nabízí i systémy rozvodů k otopným tělesům, sanitární rozvody a rozvody plynu ALPEX-GAS.

Podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší, než s kterou pracují klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru a po celé ploše místnosti.

Využitím procesu sálání lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem, a to při stejném pocitu tepelné pohody. U procesu sálání se předpokládá roční úspora energií okolo 10 až 13 %. V posledním období stále více klientů požaduje nejen estetickou čistotu interiérů bez viditelných rozvodů nebo tepelných zdrojů, ale zohledňuje i hygienickou stránku, neboť provozováním teplovodního podlahového vytápění je významně snížena i prašnost ve vytápěném prostoru. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů vyplívajících z normy ČSN EN 1264 1 ÷ 4 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém s předpokládanou roční úsporou energií řádově mezi 10 až 15 %.

ROZDĚLOVACÍ SESTAVY                

Jedním ze základních montážních prvků teplovodního podlahového vytápění jsou rozdělovací a mísicí sestavy, bez kterých se žádná instalace neobejde. V závislosti na požadavku regulace teploty otopné vody se rozdělují do dvou skupin, a to na sestavy rozdělovač / sběrač IVAR.CS 553 VP a sestavy mísicí IVAR.UNIMIX. Základní funkcí všech sestav je zajistit rozdělení otopné vody do jednotlivých topných smyček, jejich hydraulické vyregulování a řízení průtoku ON /OFF v případech, kdy je použita zónová regulace jednotlivých vytápěných prostor.

Volba typu rozdělovací sestavy je závislá na tom, zda je požadavek na zajištění požadované teploty otopné vody v technické místnosti směšovacím ventilem ovládaným elektrickým pohonem, který je např. součástí kotlového modulu PAW.HEAT BLOC M34 – MIX3 a příslušným regulátorem, zdrojem tepla anebo až v místě samotného rozvodu jednotlivých topných smyček mísicí sestavou IVAR.UNIMIX.

V případech, kdy je požadována modulární regulace teploty otopné vody v závislosti na klimatických podmínkách, volí se obvykle příprava otopné vody v technické místnosti směšovacím ventilem ovládaným elektrickým pohonem, který může být součástí kotlového modulu PAW.HEAT BLOC M34 – MIX3 a příslušným regulátorem. Následně je otopná voda o požadované teplotě dopravena do sestavy rozdělovač / sběrač a zajištěna její distribuce do jednotlivých topných smyček. V těchto případech se jedná o typové provedení sestavy rozdělovač / sběrač IVAR.CS 553 VP.

V případech, kdy je požadována příprava otopné vody v místě rozvodu do jednotlivých topných smyček se používají tzv. mísicí sestavy (směšovací rozdělovače) IVAR.UNIMIX. Tyto sestavy lze provozovat jak v režimu přípravy otopné vody na konstantní teplotu v kombinaci s termostatickou hlavicí s odděleným teplotním ponorným čidlem IVAR.T 5011U, tak i v režimu přípravy otopné vody modulární regulací v kombinaci s elektrickým pohonem, typového provedení IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným regulátorem. Nejčastěji používaná a doporučovaná je mísicí sestava typového provedení IVAR.UNIMIX, která umožňuje variabilní připojení jak na nízkoteplotní, tak i vysokoteplotní zdroje vytápění s podmínkou dodržení všech technických a provozních limitů.

Všechny rozdělovací a mísicí sestavy by měly svým technickým provedením umožňovat hydraulické vyvážení jednotlivých topných okruhů, zónovou regulaci ON / OFF, kontrolu teploty vstupní otopné vody, oddělení (separaci) od primárního okruhu systému, odvzdušnění, napouštění a vypouštění systému.

Nejčastějším pochybením je špatná volba mísicí sestavy vzhledem k typu zdroje. Důrazně upozorňujeme, že v případech, kdy jsou použity nízkoteplotní zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle, je jediným možným použitelným typem mísicí sestavy IVAR.UNIMIX, který rozhodně doporučujeme. Stejně tak bychom chtěli varovat před použitím rozdělovacích sestav, které nesplňují ani ty nejzákladnější technické parametry a mají těžko dohledatelný původ.

IZOLAČNÍ SYSTÉMOVÉ DESKY

V posledním období si mnoho investorů uvědomuje, že na jednotlivých prvcích skrytých instalací se nevyplácí šetřit, neboť si jsou vědomi rizika, že jakékoli případné kvalitativní pochybení nebo podcenění nese s sebou značné problémy spojené s materiálními škodami nebo zvýšenými provozními náklady.

Velmi důležitým prvkem, skrytým v konstrukci podlahy a významným pro realizaci moderního otopného systému teplovodního podlahového vytápění s důrazem na kvalitu, funkčnost a životnost jsou systémové izolační desky. Multifunkčnost ocení především realizační firmy, ale následně provozováním systému i samotní investoři.

Systémové izolační desky typu IVAR.THIVAR.COMBITOP jsou vyrobeny z expandovaného polystyrenu, který splňuje funkci tepelné a svou konstrukcí i kročejové izolace. Speciální fólie s funkcí parotěsné bariéry brání zatékání záměsové vody, vsakování vlhkosti a činí izolační desku pochůznější. Speciálně tvarované montážní nopy hřibovitého tvaru umožňují rychlou a snadnou instalaci topných smyček s velmi vysokou pevnostní fixací potrubí a variabilitu osových vzdáleností potrubí dané smyčky v závislosti na typu systémové desky. Rastr mezi montážními nopy brání při instalaci topné smyčky jejímu kontaktu s izolačním dnem desky a umožňuje dokonalé zatečení betonové mazaniny po celém obvodu trubky. Rastr na spodní izolační straně desky snižuje kročejový hluk a zabraňuje vzniku tepelných mostů.

V okamžiku, kdy vstoupí do rozhodování ekonomie instalace, jsme schopni nabídnout i ekonomickou alternativu v podobě systémové hydroizolační fólie IVAR.SOLOTOP bez tepelně izolační vrstvy, která se klade na podkladní izolační vrstvu, to však až po instalaci fólie IVAR.FR nebo IVAR.FRO.

Volba nekvalitních systémových izolačních desek, nevhodná nebo nedostačující izolační vrstva zcela jistě způsobí v průběhu let nestabilitu podkladu, který může vést k poklesu betonové desky a v horším případě i k její destrukci (prasknutí). Obtížně vyčíslitelné jsou i zvýšené provozní náklady způsobené nedostatečnou sílou izolační vrstvy. Ucelený a univerzální systém rozvodů topení, vody a plynu IVARTRIO nabízí pouze vysoce jakostní produkty renomovaných evropských výrobců a patří mezi ně i systémové izolační desky pro teplovodní podlahové vytápění.

TRUBKY

Kvalitní trubka je vedle systémových izolačních desek dalším ze základních prvků skryté instalace při realizaci moderního otopného systému teplovodního podlahového vytápění. Jednotlivé topné smyčky instalované v betonové mazanině podlahové desky zajištují průtok teplonosného média (vody) a přenos tepla do betonové mazaniny kontaktem s vnějším povrchem trubky v celém jejím obvodu a délce. Teplo je následně šířeno formou elektromagnetického záření do prostoru v celé ploše topné desky.

Pro instalaci topných smyček se používají dva základní typy trubek v závislosti na materiálovém provedení, a to trubky ALPEX IVAR.PE-X.

Vícevrstvé potrubí ALPEX je vždy správná volba pro kvalitní rozvody teplovodního podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům, instalace sanitárních rozvodů s pitnou vodou a rozvody plynu v systému ALPEX-GAS. Kombinuje výhody kovu, jako je nízká teplotní roztažnost, difusní těsnost a rozměrová stálost. Trubka ALPEX má vysokou odolnost proti korozi a tvorbě vápenných usazenin. Je tvořena pěti vrstvami a je výsledkem technicky promyšlené konstrukce s přesně na sebe navazujícími vrstvami. Nosná AL vrstva je podélně svařená a speciální tmel váže na tuto AL vrstvu z vnitřní strany síťovaný polyetylén a z vnější strany vysoce tepelně stabilizovaný polyetylén.

Vícevrstvé trubky ALPEX a plastové trubky IVAR.PE-X od německé společnosti FRÄNKISCHE jsou pravidelně testovány dle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je trvanlivost produktů určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek s hliníkovou vrstvou a plastových trubek FRÄNKISCHE lze předpokládat životnost 50 let.

Potrubí IVAR.PE-X pro rozvody teplovodního podlahového vytápění, to je kvalita kombinovaná s flexibilitou. Potrubí je vyrobeno z vysokohustotního síťovaného polyetylénu s difúzní kyslíkovou bariérou. Hlavními výhodami je jeho vysoká houževnatost, velmi dobrá tlaková odolnost při vysokých teplotách, vynikající kompatibilita s jinými materiály a zvuková pohltivost. Při výrobě potrubí je kladen maximální důraz na kvalitu, bezpečnost a provozní spolehlivost.

Jakou trubku tedy použít? Pokud je při instalaci topných smyček použita trubka ALPEX nebo IVAR.PE-X renomovaného výrobce je prakticky jedno, který typ je použit. Ve většině případů je rozhodujícím kritériem zkušenost realizační firmy s daným typem trubky, a tedy i předpoklad kvalitně odvedené práce.

Obdobně jako u izolačních systémových desek je namístě důrazně upozornit, že na trhu se vyskytuje mnoho trubek s těžko dohledatelným původem, ať už se jedná o výrobce, dovozce nebo prodejce. Varováním pro investory by měly být neúměrně nízké ceny trubky nebo nestandardní dlouhá doba trvání záruky. Rozhodujícím kritériem při rozhodování by neměla být pouze cena, ale kombinace více faktorů, jako je kredit výrobce, obchodní historie dodavatele, technické parametry a samozřejmě v závěru i ta cena.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Samozřejmostí je i další potřebné instalační příslušenství, jako jsou dilatační pásky IVAR.DP 50 pro oddělení betonové desky od svislých konstrukcí a eliminace dilatační roztažnosti, inhibitory do betonové mazaniny IVAR.PL 10 pro zhutnění desky chemickým procesem vyloučením vzduchu, kotvicí hřeby IVAR.PPA pro ukotvení potrubí v místě vratného ohybu topných smyček, anebo profesionální přípravky k ošetření topných systémů GEL.LONG LIFE, které by měly být samozřejmostí.

A jaká je záruka na systém? Při použití uceleného systému IVARTRIO je poskytována záruka po dobu 10 let s podmínkou dodržení všech zásad přepravy, skladování, instalace a uživatelského provozního režimu. Podrobné informace k jednotlivým výrobkům tvořící ucelený systém teplovodního podlahového vytápění IVARTRIO naleznete na

https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/rozdelovace-a-podlahove-vytapeni-c723/

Za společnost IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Soubory

Související produkty

Související kategorie

Související články

Nová verze PROTECH CD 712

Nová verze PROTECH CD 712

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS jako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

Solární tepelná energie a transformace energetiky: lisovací ocelové fitinky společnosti IVAR CS ve službách udržitelnosti životního prostředí

Solární tepelná energie a transformace energetiky: lisovací ocelové fitinky společnosti IVAR CS ve službách udržitelnosti životního prostředí